Algemene voorwaarden

SV Pay B.V.

1. ALGEMEEN
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 SV Pay: SV Pay B.V., statutair gevestigd te Renswoude.
1.2 Opdrachtgever: de partij die een opdracht verstrekt aan SV Pay en uit dien hoofde een overeenkomst afsluit met SV Pay.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SV Pay waarbij SV Pay zich verbindt bepaalde Diensten ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten.
1.4 Diensten: de door SV Pay te verrichten diensten in het kader van de Overeenkomst.
1.5 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door SV Payaan Opdrachtgever, tenzij hiervan inhoudelijk schriftelijk in de Overeenkomst wordt afgeweken.
2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen of voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen of voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door SV Pay uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door beide partijen ondertekende Overeenkomst door SV Pay retour is ontvangen.
2.5 Indien de Overeenkomst nog niet getekend retour is ontvangen, doch de Diensten reeds zijn aangevangen, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op hetmoment dat SV Pay een begin met de uitvoering van de Diensten heeft gemaakt.
2.6 Alle Overeenkomsten van Opdrachtgever beschouwt SV Pay als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en dewerking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een Overeenkomst is gegeven, worden uitgesloten.

3. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke SV Pay naar haar mening nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat SV Pay onverwijld wordt geïnformeerd over (gewijzigde) feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Diensten van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan SV Pay ter beschikking gestelde bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4 Opdrachtgever dient kantoorruimte en overige faciliteiten welke naar oordeel van SV Pay noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten ter beschikking te stellen. Hieronder wordt onder meer begrepen; computerapparatuur, telefoon- en faxfaciliteiten. Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor continuïteit door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
3.5 Opdrachtgever zal, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, specifiek personeel inzetten ten einde SV Pay in staat te stellen de Diensten te verrichten. Indien dit specifieke personeel noodzakelijk wordt geacht, zal dit in de Overeenkomst worden vastgelegd. Kosten ontstaan door het niet of niet tijdig beschikbaar stellen van bedoeld personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De Diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de Diensten is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van SV Pay, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 SV Pay behoudt zich het recht voor om derden in te zetten bij het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst. SV Pay blijft echter aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor de uitvoering van de Diensten, onverminderd het overige in de Overeenkomst bepaalde. Verwijzing naar medewerkers van SV Pay in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden omvat tevens door SV Pay ingeschakelde derden.
4.3 SV Pay kan slechts meer Diensten verrichten dan de Diensten in de Overeenkomst bepaald en aan Opdrachtgever in rekening brengen, nadat de Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend. Extra Diensten en/of verlenging van de Overeenkomst zullen door SV Pay opnieuw met een Overeenkomst worden vastgelegd. Hierop zijn artikel 2.4 en 2.5 van overeenkomstige toepassing.

5. DUUR EN BEËINDIGING
5.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn bepaald in de Overeenkomst, behoudens in het geval van tussentijdse opzegging conform het hierna bepaalde en hetgeen (eventueel) is bepaald in de Overeenkomst en/of enige nadere overeenkomst.
5.2 De Overeenkomst kan te allen tijde tussentijds door Opdrachtgever en SV Pay schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
5.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft SV Pay recht op vergoeding door Opdrachtgever inzake de additionele kosten, ten gevolge van de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals bijv. kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij aan de opzegging feiten ten grondslag liggen die geheel aan SV Pay zijn toe te rekenen en er geen sprake is van overmacht zijdens SV Pay. SV Pay houdt bij tussentijdse opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor SV Pay extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.4 De Overeenkomst mag door SV Pay met onmiddellijke ingang schriftelijk worden beëindigd indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend;
c. Opdrachtgever wordt geliquideerd;
d. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van Opdrachtgever.
5.5 SV Pay houdt bij tussentijdse opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte Diensten. Voor zover de overdracht van de Diensten voor SV Pay extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht
5.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
5.7 Wanneer de Overeenkomst (of daaruit voortvloeiende overeenkomsten) wordt beëindigd, zullen Partijen in onderling overleg de door SV Pay te verlenen ondersteuning bij de overdracht van de Diensten bespreken. SV Pay zal de tarieven zoals bepaald in de Overeenkomst hiervoor in rekening brengen. Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden is hierop van overeenkomstige toepassing.

6. GEHEIMHOUDING
6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps)regel daartoe verplicht, is SV Pay en door haar ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is SV Pay niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die ter beschikking gesteld werd aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval SV Pay voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. SV Pay zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.
6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of indien door SV Pay voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SV Pay, niet aan derden openbaren.
6.4 Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6.5 In uitzondering op artikel 6.1 en 6.2, is SV Pay gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de Diensten aan (potentiële) klanten van SV Pay.

7. HONORARIUM, BEZWAREN EN BETALING
7.1 Ter zake van de Diensten heeft SV Pay aanspraak op het honorarium zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
7.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen (op basis van Consumentenprijsindex) een wijziging ondergaan, is SV Pay gerechtigd het eerder overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen. SV Pay zal Opdrachtgever 30 dagen van tevoren schriftelijk van gewijzigde tarieven in kennis stellen.
7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
7.4 Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zijn niet in het honorarium begrepen en zullen separaat in rekening worden gebracht, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen.
7.5 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door SV Pay aan te wijzen bankrekening.
7.6 Bij overschrijding van de onder 7.5 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde som een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van SV Pay de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door SV Pay gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
7.7 Bezwaren tegen de hoogte van ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
7.8 Bezwaren met betrekking tot de verrichte Diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek, plaats te vinden.
7.9 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten.
7.10 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van SV Pay daartoe aanleiding geeft, is SV Pay gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door SV Pay te bepalen vorm (waaronder uitdrukkelijk begrepen het verstrekken van een bankgarantie) en/of een voorschot verstrekt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is SV Pay gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan SV Pay uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.11 Indien het niet uitvoeren van de Diensten van Overeenkomst te wijten is aan de Opdrachtgever zal het honorarium van de reeds gemaakte uren (inclusief voorbereidende uren) wel in rekening worden gebracht.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 Opdrachtgever erkent het uitsluitende recht van SV Pay op alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor op materialen/producten (van de geest) die door haar ter beschikking zijn gesteld, dan wel die bij het uitvoeren van de Diensten door SV Pay zijn ontwikkeld. Hierop bestaat enkel uitzondering indien en voorzover deze rechten voor het verstrekken van de Overeenkomst reeds aan Opdrachtgever toekwamen, reeds correct zijn gedeponeerd of anderszins beschermd en vastgelegd zijn.
8.2 Indien nodig zal Opdrachtgever medewerking verlenen aan de overdracht aan SV Pay van intellectuele- en industriële eigendomsrechten op materialen / producten die door haar aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel met behulp van (producten van) SV Pay bij het uitvoeren van de Overeenkomst zijn ontwikkeld.
8.3 Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van SV Pay, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dit is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SV Pay.
8.4 Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor documenten/ producten te verveelvoudigen zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
8.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door de uitvoering van deze Overeenkomst geen aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten zullen worden geschonden. Opdrachtgever vrijwaart SV Pay tegen inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden.

9. LEVERINGSTERMIJN
9.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Diensten dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
9.2 Omdat de duur van de Overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Diensten dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
9.3 De Overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens een enkele termijnoverschrijding worden ontbonden. Dit is anders indien SV Pay de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 SV Pay zal zijn Diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van SV Pay kan worden verwacht.
10.2 SV Pay is uitgesloten van elke aansprakelijkheid, behalve aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van SV Pay en haar medewerkers en schade geleden door Opdrachtgever als direct gevolg van een ernstige schending door SV Pay van de contractuele verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst.
10.3 In geval van schade zoals beschreven in 10.2 is SV Pay aansprakelijk voor schade tot maximaal eenmaal het bedrag van het honorarium van de desbetreffende Overeenkomst over de laatste drie volledige kalendermaanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Indien er nog geen 3 volledige kalendermaanden zijn verstreken, zal het bedrag worden bepaald aan de hand van het verwachte honorarium zoals beschreven in de Overeenkomst.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart SV Pay voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan SV Pay onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van SV Pay.
10.5 SV Pay kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de Opdrachtgever.
10.6 SV Pay is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, SV Pay of derden.
10.7 De in lid 10.3 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt hierbij mede bedongen ten behoeve van de door SV Pay voor de uitvoering ingeschakelde derden.

11. OVERMACHT
11.1 Tekortkomingen van beide partijen in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan de betreffende partij worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld noch krachtens de Wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht). Indien de toestand van overmacht meer dan 15 dagen heeft geduurd, of indien te verwachten is dat de toestand van overmacht langer dan 15 dagen zal duren kunnen beide partijen de Overeenkomst tussentijds beëindigen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Indien de Overeenkomst, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen is tussentijdse beëindiging niet meer mogelijk.

12. CONTRACTSOVERNEMING
12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting uit de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij SV Pay hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. SV Pay is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
12.2 Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst aan derden op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naaste deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart SV Pay ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst.

13. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
13.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen Opdrachtgever en SV Pay mogelijk communiceren door middel van elektronische mail. Opdrachtgever en SV Pay stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade van de andere partij die eventueel kan voortvloeien uit het gebruik van elektronische mail. 13.2 Beide partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van mogelijke virussen, vertragingen en vervormingen.

14. VERVALTERMIJN
14.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens SV Pay in verband met het verrichten van Diensten door SV Pay in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15. AFSTAND VAN RECHTEN
15.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst door SV Pay zal de rechten en bevoegdheden van SV Pay onder de Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

16. CONVERSIE
16.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter van een bepaling op deze bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen blijven uiteraard onveranderd van kracht.

17. NAWERKING
17.1 De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

18. OVERNAME PERSONEEL
18.1 Het is Opdrachtgever en SV Pay tijdens de duur van de overeenkomst doch ook niet gedurende 12 maanden na het einde ervan toegestaan medewerkers (hieronder begrepen de derden die worden ingezet door SV Pay) van de wederpartij, betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel met deze medewerkers over indiensttreding te onderhandelen danwel enige directe of indirecte contractuele relatie aan te gaan, tenzij in overleg en na toestemming van de wederpartij.
18.2 Bij overtreding van de bepaling in 18.1 is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000 per gebeurtenis vermeerderd met € 500,- per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SV Pay om volledige schadevergoeding te vorderen en/of tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan.

19. INROEPING ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DERDEN
19.1 Niet alleen SV Pay, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de onderneming van SV Pay hebben verlaten.

20. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
20.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
20.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, doch niet nadat is gebleken dat partijen niet in staat zijn in onderling overleg tot een oplossing te komen.
20.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn SV Pay en Opdrachtgever bevoegd schriftelijk overeen te komen om geschillen aan enige ander rechtsprekend college, zoals een arbitragecommissie voor te leggen.
Alles accepteren