iStock-903256926

UWV past werkwijze eerstejaars herbeoordeling ZW aan

Met de Eerstejaarziektewetbeoordeling (EZWb) bepaalt UWV of een uitkeringsgerechtigde na een jaar Ziektewet, recht heeft op de resterende uitkeringsduur in de Ziektewet van maximaal 1 jaar. Bij de EZWb is sprake van een achterstand van 5.630 beoordelingen per eind april 2017. Dit betreft een toename van 17% ten opzichte van eind 2016. Dit vraagt om bijsturing. Om deze achterstand terug te dringen, heeft UWV voorgesteld een screenings-werkwijze toe te passen op de achterstanden.

Een multidisciplinair team maakt op basis van dossieronderzoek een selectie in uitkeringsgerechtigden. Wanneer UWV op basis van deze screening van oordeel is dat betrokkene een grote kans heeft dat na een reguliere beoordeling zijn recht op Ziektewet blijft bestaan, dan ontvangt deze een beslissing zonder het verrichten van de reguliere beoordeling. In geval van bezwaar tegen de beschikking door de uitkeringsgerechtigde of de voormalig werkgever, verricht UWV alsnog een verzekeringsgeneeskundig- en arbeidsdeskundig onderzoek. De overige klanten doorlopen de reguliere procedure.

Assher heeft met UWV afgesproken om dit toe te passen zolang UWV een achterstand op de EZWb heeft en dat UWV deze werkwijze monitort.

Bron: Kamerbrief Asscher d.d. 20 juli 2017

Comments are closed.